Ziekenhuisreglement

In het kader van een optimaal herstel is het belangrijk dat er een aangenaam en rustig leefklimaat gecreëerd wordt op de afdelingen.

U leeft er ook dagelijks samen met medepatiënten die elk hun eigen traject afleggen. Soms hebt u er zelf niet voor gekozen om behandeld te worden.

Om er toch voor te zorgen dat het samenleven in deze context zo vlot mogelijk verloopt en/of dat zowel uw veiligheid als die van uw medepatiënten en medewerkers gegarandeerd blijft, is er een minimum aan afspraken nodig.

In het huishoudreglement van de afdeling vindt u de specifieke afdelingsregels en -afspraken (zie respectievelijke afdeling). Een verpleegkundige geeft u ook de nodige uitleg op de eerste dag op de afdeling.

  Participatie

  Algemeen vragen we aan onze patiënten zich zoveel mogelijk in te zetten om het behandelplan en het voorgestelde therapieschema te volgen. Ook als u een slechte dag hebt, en misschien helemaal geen zin hebt, is het net de bedoeling dat een therapie u dat extra steuntje kan bieden. We raden u aan tijdig aanwezig te zijn. Kunt u echt niet komen, dan vragen wij u zich op voorhand te verontschuldigen bij de therapeut

  Het kan zijn dat u reeds bepaalde medicatie inneemt of dat u in het kader van uw behandeling andere of bijkomende medicatie voorgeschreven krijgt. Uw behandelde arts zal samen met u de reden overlopen, en de werking en eventuele bijwerkingen bespreken. Om uw behandeling zoveel mogelijk kans op slagen te geven, verwachten we dat u uw voorgeschreven medicatie stipt en correct inneemt. Bij vragen of bezorgdheden mag u steeds de arts aanspreken.

  Besturen van een voertuig

  In overeenstemming met de wetgeving van 23/03/1998 met betrekking tot rijgeschiktheid van personen met een ziekte, moeten we erop wijzen dat het besturen van een voertuig NIET TOEGESTAAN is tijdens de volledige duur van de opname in ons ziekenhuis.

  Deze ongeschiktheid heeft te maken met de ziekte zelf waarvoor u bent opgenomen en met de medicatie die u eventueel neemt.

  Uw arts kan beoordelen of u terug rijgeschikt bent aan de hand van criteria in de wetgeving bepaald en zal dit in het patiëntendossier noteren. Zolang deze toestemming niet in het dossier is opgenomen, blijft u ongeschikt om een voertuig te besturen. Het overtreden van deze wettelijke bepalingen gebeurt volledig op eigen risico.

  Agressie, vandalisme & diefstal

  Geweld tegen anderen (medepatiënten, personeel, bezoekers, ...), het vernielen van goederen of diefstal van materiaal is uiteraard niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, zullen er gepaste maatregelen worden getroffen en kan dit gevolgen hebben voor uw verdere behandeling.

  Bij vaststelling van ziekenhuiscriminaliteit (zijnde agressie, vandalisme, diefstal, ander misdrijf of verlies van waardevolle zaken) volgt er (interne) registratie en eventueel aangifte bij de lokale politie.

  Bij beschadiging van eigendommen van het ziekenhuis zal u gevraagd worden de schade te vergoeden. Tijdens het verblijf blijft de patiënt verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan derden.

  Gevaarlijke voorwerpen & producten

  Het is verboden om wapens, voorwerpen die als wapen dienst kunnen doen en gevaarlijke producten in het bezit te hebben in het ziekenhuis. Het personeel is gemachtigd om uw kamer en uw persoonlijke zaken te controleren bij vermoeden van aanwezigheid ervan. Wanneer een wapen gevonden wordt, zal dit aan de plaatselijke politie overhandigd worden.

  Bij het vaststellen van aanwezigheid van gevaarlijke producten, zal het personeel dit verwijderen (of gevraagd worden dit te verwijderen), kan het behandelend team therapeutische maatregelen voorstellen en wordt aangifte gedaan bij de politie. Eventueel kan de behandeling beëindigd worden.

  In geval van suïciderisico kunnen bepaalde voorwerpen of producten tijdelijk in bewaring genomen worden, om uw veiligheid te kunnen garanderen. Het team bekijkt per individuele patiënt wat die voorwerpen of producten zijn. Dit wordt steeds met u besproken.

  Om veiligheidsredenen is het bewaren en gebruik van lucifers, kaarsen, theelichtjes, olielampjes, etc. niet toegelaten. Ook het bewaren en gebruik van ontvlambare producten zoals aceton, white spirit, benzine, gas voor aanstekers, … is verboden. Bij twijfel, raadpleeg een verpleegkundige.

  Roken, alcohol, drugs en medicatie

  De wet verbiedt roken in openbare plaatsen en ook in kamers waar patiënten verzorgd of behandeld worden. Om veiligheidsredenen en uit respect voor de niet-rokers is het in alle ruimtes van het ziekenhuis verboden te roken, ook in de gangen en op de kamer. Roken kan wel in de daartoe voorziene rookveranda’s.

  Het gebruik van alcohol, drugs en medicatie die niet door de arts zijn voorgeschreven, wordt NIET toegestaan. Ook het gebruik van vrij te verkrijgen cannabisproducten en/ of voedingssupplementen moet met de arts besproken worden. Bepaalde van deze middelen kunnen namelijk de werking van sommige medicijnen beïnvloeden of zelfs gevaarlijk zijn.

  De handel hierin of het bezit ervan wordt beschouwd als een ernstig vergrijp en kan aanleiding geven tot het nemen van bepaalde therapeutische maatregelen (en aangifte bij de politie in geval van illegale middelen). Eventueel, en zeker als bij herhaling dezelfde overtreding wordt vastgesteld, kan verdere behandeling in ons ziekenhuis door het team in vraag gesteld worden. Behandeling kan worden stopgezet en er kan gevraagd worden een andere oplossing voor verblijf en/of behandeling te zoeken.

  Alcohol- en drugtests kunnen uitgevoerd worden. Indien u een controle weigert, kan dit als een bewijs van bezit of gebruik geïnterpreteerd worden.

  Tenzij anders afgesproken met de arts en het team mag u geen medicatie (voorgeschreven en andere, incl. voedingssupplementen), bewaren op uw kamer.

  Het personeel is gemachtigd om te allen tijde de kamer en uw persoonlijke zaken te controleren bij vermoeden van aanwezigheid van deze middelen.

  Privacy

  Het waarborgen van de privacy van onze patiënten en medewerkers is voor het ziekenhuis van groot belang. In dit kader stellen we ook enkele regels voorop:

  • Namen en informatie van medepatiënten worden op geen enkele manier met derden gedeeld, noch mondeling, noch schriftelijk.
  • Alles wat gezegd wordt binnen een groepstherapie wordt niet verder verteld, ook niet aan andere medepatiënten binnen de instelling.
  • Het is strikt verboden om met uw GSM of andere apparatuur foto’s, filmpjes en/of geluidsopnames te maken van medepatiënten of personeel van het PCM zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
  • Dit houdt bijgevolg ook in dat het verboden is om consultaties, therapiesessies, individuele of groepsgesprekken op te nemen (beeld en/of geluid) zonder toestemming van alle aanwezigen.
  • U mag ook geen informatie, foto’s of filmpjes over/van medepatiënten of personeel plaatsen op sociale media.
  • Het is niet toegestaan op de kamer van iemand anders aanwezig te zijn. Uitzonderingen zijn individueel te bespreken met de begeleiding en worden vastgelegd in uw patiëntendossier.

  Bij inbreuken hierop, zal aangifte worden gedaan bij de politie en eventuele toestellen die gebruikt worden zullen in tijdelijke bewaring genomen worden. De arts kan, in sommige gevallen, samen met het team, ook beslissen om de behandeling stop te zetten.

  Ook aan familieleden en vrienden die op bezoek komen, vragen wij deze regels in acht te nemen.

  Indien u zelf vaststelt dat medepatiënten deze afspraken niet respecteren, vragen wij u dit te melden aan het team.

  Handel in goederen en diensten

  Alle handel in goederen en diensten onder patiënten is verboden. Uitlenen onder patiënten is niet toegestaan, dit om discussies achteraf te vermijden.

  Het is eveneens verboden in het ziekenhuis affiches te plakken zonder toestemming van de directie.

  Handhygiëne

  We vragen aan alle patiënten en bezoekers de regels m.b.t. een goede handhygiëne te respecteren. Dit houdt in verschillende keren per dag de handen goed wassen en op geregelde tijdstippen de handen ontsmetten. Op alle afdelingen en in alle therapielokalen is er ontsmettingsalcohol voorhanden.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×