Disclaimer

Disclaimer voor www.pcmenen.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.pcmenen.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door het Psychiatrisch Centrum Menen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht van deze voorwaarden kennis genomen te hebben en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Psychiatrisch Centrum Menen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het Psychiatrisch Centrum Menen.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met het PCM  te mogen claimen of te veronderstellen.

Het PCM besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het PCM de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Het Psychiatrisch Centrum Menen wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

Wij behouden ons het recht voor om dit te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Het PCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×