Wie zijn we?

Voorstelling PCM

Missie & Visie

Het PCM biedt een kwalitatief hoogstaande behandeling aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problemen. We houden hierbij maximaal rekening met de individuele noden, wensen en levensbeschouwelijke overtuiging van de patiënt.

 • We voorzien in veilige, verantwoorde zorg en behandeling en een respectvolle bejegening van de patiënt
 • We staan voor een patiëntgerichte zorg, met aandacht voor zorg op maat en continuïteit van zorg
 • We gaan in overleg met familie, omgeving en doorverwijzers
 • We bieden een zorgaanbod aan die zowel hospitalisatie (volledige of partiële) als ambulante zorgvormen (nazorg, poliklinische activiteiten, thuiszorg, ...) omvat
 • We staan open voor elke vorm van samenwerking met andere voorzieningen die de realisatie van onze opdracht kan bevorderen
 • We blijven afstemmen op veranderende noden van de patiënt en de samenleving
 • We voeren een zorgzaam medewerkersbeleid, gestoeld op motivatie, waardering, professionalisering en ontplooiing van elke medewerker en dit binnen een participatieve organisatiestructuur
 • We blijven de kwaliteit van zorg en dienstverlening waarborgen door de uitbouw van een kwaliteitssysteem, waarbij op integrale, systematische en continue wijze de werking wordt geëvalueerd
 • We streven in onze werking naar diversiteit en duurzaamheid

vzw 'CIGB'

Het Psychiatrisch Centrum O.L. Vrouw van Vrede is een deel van de vzw 'CIGB' (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg) en heeft als dusdanig de opdracht de globale doelstellingen van de VZW mee te realiseren. Dit impliceert:

 • het zichtbaar gestalte geven aan een christelijke traditie en inspiratie;
 • het bewerkstelligen van een optimale samenwerking met, en wederzijdse ondersteuning van alle exploitaties van de vzw.

De vzw bestaat uit het Psychiatrisch Centrum Menen en het woonzorgcentrum Huize Ter Walle in Menen.

Investeringen & Duurzaamheid

Ieder jaar investeert het PCM in het onderhouden, renoveren, vernieuwen en het uitbreiden van zijn infrastructuur. Zo werden er in de periode 2020-2022 voor € 4.203.000 investeringen gerealiseerd. Een aantal grote onderhouds- en herstellingswerken werden uitgevoerd. Meer bepaald ging dit om het plaatsen van nieuwe koelinstallaties, het aanpassen van de laagspanning en het renoveren van de liften. Daarnaast gebeurden er aanzienlijke investeringen m.b.t. duurzaamheid. Zo werden 600 zonnepanelen geplaatst, daken werden gerenoveerd en geïsoleerd, alle vensters en zonneweringen zijn vernieuwd in de gebouwen daterend van 1986 en 2000, er werden hoge rendement stookketels geplaatst en er is werk gemaakt van het plaatsen van LED-verlichting.

Een fietsberging en een aantal parkeerplaatsen werden voorzien van elektrische laadpalen. De infrastructuur is uitgebreid met de realisatie van nieuwe polikliniek en de aankoop van een aantal aanpalende eigendommen in de Bruggestraat.Continu wordt er geïnvesteerd in het up to date houden van onze informatica-infrastructuur, ons medisch materiaal en ons meubilair.

Cijfers in een notendop

Hieronder vindt u enkele interessante cijfers terug. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag door naar ons jaarverslag. 

Toegewezen bedden per kenletter

 • A: dienst neuropsychiatrie voor Acute observatie en behandeling van volwassen patiënten (dag en nacht) die ofwel dringende hulp vergen in geval van crisistoestand ofwel een observatie of een actieve behandeling.
 • T: dienst neuropsychiatrie voort therapeutische behandeling van volwassen patiënten (dag en nacht); erop gericht de sociale wederaanpassing optimaal te verzekeren.
 • td – ad - an: partiële hospitalisatie dag of nacht, acuut of therapeutisch
 • Tg: gerontopsychiatrie

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Herstelgerichte visie

Binnen ons ziekenhuis streven we naar een kwaliteitsvol leven, op alle levensdomeinen, voor de patiënt(en) en zijn omgeving. We gaan op zoek naar een vernieuwd evenwicht in het leven rekening houdend met de kwetsbaarheden. Om dit mogelijk te maken wordt een herstelgerichte context geboden waarin:

 • de patiënt gezien wordt als een totaal en uniek persoon met eigen aspiraties en kenmerken;
 • krachtbronnen (middelen, steunbronnen, competenties, kwaliteiten) bij elkaar gebracht worden;
 • kansen op maat geboden worden om vaardigheden en houdingen aan te leren;
 • stimulansen worden gegeven om persoonlijke doelen te stellen en ernaar toe te werken.

Hulpverleners en de omgeving faciliteren en ondersteunen de patiënt in het herstelproces waarvan de patiënt de sturende kracht is. De focus ligt op wat de patiënt zelf kan en wil bereiken en heeft tot doel de patiënt:

 • meer greep te laten krijgen op zijn eigen handelen en situatie;
 • meer vertrouwen te hebben in de eigen mogelijkheden;
 • zicht te krijgen op zijn eigen steun- en hulpbronnen;
 • hoopvol te blijven ook al gaat het moeilijker;

Als besluit kan gezegd worden dat het PCM zich inzet om de zorg te laten aansluiten bij het leven van de patiënt. Begeleiding en zorg heeft tot doel mensen te helpen zoveel mogelijk zichzelf te helpen al dan niet met of zonder professionele hulp.

Historiek

Het klooster van O.L. Vrouw van Vrede is ontstaan in het jaar 1690. Toen kwamen 4 Benediktinessen uit Poperinge aan te Menen om er een klooster te stichten. De zusters Benedictinessen wijdden zich dan volledig aan het geven van onderwijs. In 1712 is de groep zusters aangegroeid tot twaalf religieuzen en nemen ze de zorg voor geesteszieke of zwakzinnige vrouwen (en later vrouwen van lichte zeden) op zich. In dat jaar openen ze ook een meisjeskostschool. In 1713 wordt stichteres Dame Anna Scholastique de Speare de eerste priorin. Dat blijft ze tot haar dood in 1724: medestichteres Jacobe Florence d'Anthin volgt haar in 1724 op en blijft priorin tot 1736. Er zijn bouw- en uitbreidingswerken doorheen de hele achttiende en negentiende eeuw. 

Als de Duitsers rond kerst 1914 het klooster binnenvallen, zijn er veertig zusters en tachtig zieken. Bij de evacuatie van Menen op 23 juni 1917 vertrekken patiënten en zusters naar Lede en Melle waarna de Duitsers met vijftien vrachtwagens de inboedel wegvoeren. In de kapel huizen hun dieren en het koor wordt danszaal en bioscoop. In Melle verkiezen de zusters op 14 september 1918 een nieuwe priorin en in 1919 keren de eersten terug. Ze treffen hun gebouwen beschadigd en leeg aan. In 1925 laat het K.B. van 15 juni toe dat de zusters het "quartier libre" of "le sanatorium" openen. Het is bedoeld voor neuroselijders en lichte geestesgestoorden die zich laten opnemen op eigen verzoek, als een soort kuuroord met een solarium, een tennisplein en eigen kamers. Het patiëntenaantal stijgt tot 200 met een publiek dat er warm bijzit en vaak de Engelse of Franse nationaliteit heeft. 

In 1964 erkent de ziekenhuiswet de "open afdeling" als ziekenhuisdienst en in de jaren zeventig vervangen leken stilaan de zusters.Tot 1974 hebben de zusters het bestuur en de uitbating van de psychiatrische kliniek waargenomen. Op 1 januari 1975 werd de vzw Psychiatrisch Centrum O.L. Vrouw van Vrede opgericht. In 1980 stoppen de meeste zusters hun activiteit. Zuster Lutgarde Swaenepoel is in 1983 de laatste.

In 1981 richten personeelsleden de vzw Eigen Woonst op voor beschut wonen. In de kloostertuin starten bouwwerken van een kliniek. In 1983 wordt de vzw 't Veer opgericht als beschutte werkplaats en in 1987 start het activiteitencentrum 't Vermaak, later ContACT, met de nazorg. Bij de opstart van woon- en zorgcentrum Huize Ter Walle (1990) wijzigt de naam van de vzw in Christelijke Integrale Gezondheids- Bejaardenzorg (C.I.G.B.).

Door gebruik te maken van art. 107 zijn er vanaf 2013 twee mobiele thuiszorgteams werkzaam in Menen, Wervik en Wevelgem, nl. Impact en Amphora.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×