GDPR & Privacy

Uw privacy is belangrijk. Of u nu patiënt bent, familielid, bezoeker, vrijwilliger of medwerker uw gegevens zijn in goede handen. Alle persoonsgegevens worden beschermd door de Europese GDPR-wetgeving (General Data Protection Regultation of Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG).

Ons privacybeleid is van toepassing op de website en toepassingen (bv. apps, sociale media ...) van het PCM.

Het PCM kan persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken, doordat u gebruik maakt van hun website, apps en andere dienstverlening en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan  het PCM verstrekt.

Door gebruik te maken van de website, apps, en andere dienstverlening van het PCM, gaat u ermee akkoord dat dit privacybeleid van toepassing is op de door het PCM verwerkte persoonsgegevens.

Het PCM behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van het PCM terugvinden.

We geven ook een woordje uitleg over het 'Beroepsgeheim'.

Onderaan vindt u tenslotte alle informatie en documenten die van toepassing zijn op ons gegevensbeleid.

Welke gegevens?

Het gaat hier vooral om persoonsgegevens = iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een patiënt, bezoeker, medewerker ... Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het Rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economisch, culturele of sociale identiteit.

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door het PCM verzameld en verwerkt worden:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer ...;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met het PCM, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de PCM website, sociale media  …
 • Voor informatie over cookies verwijzen we naar ons cookie policy;;
 • Informatie in het kader van uw behandeling (observaties, diagnoses, behandelplan, medicatieplan, testen van onderzoeken ...). In het PCM werken we met een hoog beveiligd elektronisch patiëntendossier;
 • Informatie in het kader van uw tewerkstelling in het PCM;
 • ...

Waarom worden gegevens verzameld en verwerkt?

Persoonsgegevens worden door het PCM voor volgende doeleinden verwerkt:

 • om onze diensten te kunnen verstrekken (zoals het verwerken van een sollicitatieaanvraag, opvragen informatie en/of inschrijven poliklinische sessie …);
 • om met u te kunnen communiceren (uitwisselen van informatie, helpdesk …);
 • om ons als organisatie te kunnen organiseren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

En gebeuren op grond van:

 • gerechtvaardigd belang;
 • wettelijke verplichting of
 • toestemming.

Data Protection Officer

Het PCM, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Als contactpunt binnen ons ziekenhuis hebben we een data protection officer (DPO) (of een functionaris gegevensbescherming) aangesteld (zie onderaan).

Delen van persoonsgegevens met derden

Het PCM kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen binnen hun interne departementen en met derden, alleen als dit nodig is voor de afhandeling van de geleverde dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met onze partners en leveranciers zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we altijd deze toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit privacybeleid en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat het PCM uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Het PCM zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen bepaalde persoonsgegevens ook uitgewisseld worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat de personen nooit geïdentificeerd kunnen worden. Indien voor bepaalde wetenschappelijke studies niet-geanonimiseerde data nodig is, zal u officieel gevraagd worden deel te nemen aan de studie en zullen we geen gegevens uitwisselen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In alle gevallen wordt er enkel de minimale, strikt noodzakelijke informatie gedeeld en steeds op een beveiligde manier.

CoZo

Het Psychiatrisch Centrum Menen is aangesloten bij CoZo. Het Collaboratief Zorgplatform maakt de snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk tussen de zorgverleners die u behandelen. Het CoZo–project maakt deel uit van het nationale eHealthproject.

beslist zelf welke zorgverleners al dan niet toegang krijgen tot uw gegevens. De zorgverlener krijgt enkel toegang tot de relevante delen van uw medisch dossier via een beveiligde verbinding.
Enkel zorgverleners waarmee u een therapeutische relatie hebt, kunnen gegevens uit uw dossier raadplegen als u daarvoor de toestemming hebt gegeven. Indien gewenst, kan u bepaalde zorgverleners uitsluiten via www.mijngezondheid.be. Via CoZo zelf kunt u uw therapeutische relaties beheren. Meer info: https://www.cozo.be/wieheefttoegang

In het PCM zal bij opname de verpleegkundige mondeling vragen of je uw gegevens wilt delen met alle zorgverleners waar u op dat moment een therapeutische relatie mee hebt. Enkel als het nuttig is voor uw behandeling, worden de gegevens uitgewisseld. Uw gezondheidsgegevens worden steeds bewaard bij de zorgverleners of -voorzieningen die een dossier aangemaakt hebben.

Als patiënt kunt u zelf geen specifieke gegevens uitsluiten uit uw dossier. Op vraag van de patiënt kan de zorgverlener wel bepaalde resultaten verbergen voor andere zorgverleners. Meer info: https://www.cozo.be/cozoresultatenblokkeren

Indien u hierover meer informatie wenst, dan kan u terecht bij uw behandelende arts.

Veiligheidsbeleid in het PCM

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt het PCM alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van de gegevens

Het PCM zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van het PCM met betrekking tot deze gegevens en met de missie van het PCM om correct uw vragen te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Uw rechten inzake privacy

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die het PCM van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. Sommige gevens mogen wettelijk gezien niet gewijzigd of gewist worden (bv. gegevens uit het patiëntendossier: diagnose, observaties ...).

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Hiertoe kan u contact opnemen met het PCM via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van dit Privacy beleid dit met vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer voor verificatie.  We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T 02 274 48 00.

Heeft u vragen m.b.t. inzage of afschrift van uw patiëntendossier, neem dan contact op met onze ombudsdienst via het contactformulier onderaan deze pagina. 

Beroepsgeheim

Onder beroepsgeheim wordt verstaan 'het geheimhouden van alle vertrouwelijke informatie over de patiënt die de hulpverlener in hoofde van zijn beroep te weten komt'. Hierdoor wordt de bescherming van het privaat belang van de patiënt beoogd. Men wenst de patiënt die in een hulpverleningssituatie vertrouwelijke informatie meedeelt aan een hulpverlener te beschermen. De patiënt heeft het recht er te kunnen op vertrouwen dat deze informatie ook geheim blijft.

Een eerste categorie personen die door het beroepsgeheim gebonden zijn, worden met naam genoemd in art. 458 van het strafwetboek. Het gaat hier om de klassieke medische beroepen zoals geneesheren, heelkundigen, apothekers, … Daarenboven spreekt het artikel ook van 'personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwt'. Hieronder kan elkeen die een vertrouwensberoep uitoefent ondergebracht worden. Voor de gezondheidszorg impliceert dit o.a.: verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkers, maar ook medewerkers van deze personen of administratief personeel. Ook stagiairs zijn, gezien de aard van hun werk, op dezelfde wijze als het andere personeel gebonden door het beroepsgeheim.

Algemeen kan gesteld worden dat alle medewerkers van het Psychiatrisch Centrum gebonden zijn door het beroepsgeheim. Informatie over patiënten blijft strikt vertrouwelijk.

Binnen het PCM wordt er gewerkt met multidisciplinaire teams. Dit houdt in dat een groep van gespecialiseerde zorgverleners elk een deel van de zorg op zich nemen. Bijgevolg kan de informatie die u deelt met één zorgverlener uitgewisseld worden met het team dat instaat voor uw behandeling, indien dit relevant en noodzakelijk geacht wordt om tot een optimale zorgverlening te komen. Dit heet gezamenlijk beroepsgeheim.

Informatie kan in bepaalde gevallen ook gedeeld worden met andere hulpverleners (buiten het behandelend team) die op dit moment instaan voor uw zorg. Voorwaarde: ze moeten gebonden zijn aan beroepsgeheim en op dit moment handelen binnen dezelfde hulpverleningscontext met eenzelfde hulpverlenende finaliteit, zoals bv. uw huisarts. Het gaat enkel om hoogstnoodzakelijke informatie, die in uw belang moet uitgewisseld worden. Dit heet gedeeld beroepsgeheim. Dit gebeurt steeds in overleg met u. U mag zich altijd verzetten tegen deze gegevensuitwisseling of aangeven dat bepaalde info niet mag gedeeld worden.

In geval van een 'onrustwekkende verdwijning' kan het beroepsgeheim gedeeltelijk worden opgeheven in geval van ernstig acuut gevaar voor uzelf of derden en mag er geantwoord worden op de vragen die door de lokale politie of door een andere gerechtelijke instantie, worden gesteld.

Het geven van informatie over de patiënt aan de familieleden en/of directe omgeving kan, mits toestemming van de patiënt zelf. In het eerste gesprek met de sociale dienst, zal u gevraagd worden wie als uw contactpersonen mogen genoteerd worden en of alle informatie m.b.t. uw toestand en behandeling met hen mag gedeeld worden. Indien u daar positief op antwoord, worden de contactpersonen opgenomen in uw elektronisch patiëntdossier. Indien u niet wenst dat bepaalde informatie aan uw contactpersonen wordt meegedeeld, kunt dit ook meedelen en wordt dit als dusdanig aangeduid in uw patiëntendossier.

U hebt het recht deze toestemming aan te passen gedurende uw verblijf.

Indien personen die NIET als uw contactpersoon vermeld staan, informatie over u wensen, zullen we hen steeds rechtstreeks doorverwijzen naar u of zal elke informatie-uitwisseling enkel met uw uitdrukkelijke toestemming gebeuren.

Indien u gedwongen opgenomen werd, verplicht de wet ons, om zelfs zonder uw toestemming, bepaalde mensen uit uw omgeving te verwittigen indien u van een strikt gesloten regime overgaat naar een regime met meer vrijheden (bv. met uitgangen op of buiten het domein), bij verandering van een volledige opname naar een partiële opname, bij ontslag, … Het parket beslist wie van jouw familie of naasten verplicht moet verwittigd worden.

Foto's, filmopnames & interviews

Het kan zijn dat we voor onze sociale media of website vragen of we een foto of een filmpje van u mogen maken, of dat u bereid bent een interview af te leggen. U hebt steeds de vrije keuze dit al dan niet toe te staan. In overleg kan er ook beslist worden om bij een interview een pseudoniem te gebruiken of een foto onherkenbaar te maken. 

Het is niet toegelaten om zelf foto's en film-/geluidsopnames van patiënten, bezoekers, artsen of medewerkers te nemen en/of te delen zonder hun expliciete toestemming. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.

Journalisten, fotografen en cameraploegen kunnen voor een interview of reportage contact opnemen met onze directie.

Camerabewaking

Op het grondgebied en in de gebouwen van het PCM zijn beveiligingscamera’s opgesteld. 

De beelden worden gemaakt conform de privacy- en camerawetgeving.

Bij vaststelling van diefstal, agressie of vandalisme kunnen de opgenomen beelden worden overgemaakt aan de politie. 

Ons contacteren in het kader van privacy en GDPR

Psychiatrisch Centrum Menen - T.a.v. de DPO - Bruggestraat 75 - 8930 Menen
Website: https://www.pcmenen.be

DPO Hans De Soete (via algemeen nummer 056 52 14 51)
Ombudsdienst Cindy De Wilde: 0491 39 39 18 (eventueel bericht nalaten op mailbox)

Om de ombudsdienst of DPO elektronisch te bereiken, kunt u het onderstaand contactformulier gebruiken.

 056 52 14 51  dpo@pcmenen.be

Contactformulier DPO / Ombudsdienst

Maak een keuze bij 'Onderwerp' zodat uw bericht zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt.

Voeg bestanden toe  
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×