Meldpunt voor klokkenluiders

Meldpunt voor klokkenluiders

In 2019 werd er een Europese Richtlijn gepubliceerd (Richtlijn (EU) 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden) die beter gekend is onder de naam de 'Klokkenluidersrichtlijn' of in het Engels de 'Whistleblowers directive'.

De richtlijn, die eveneens vertaald werd in Belgische wetgeving, bevat regels en procedures ter bescherming van 'klokkenluiders', personen die melding maken van in een werkgerelateerde context verkregen informatie over inbreuken op het EU-recht. Deze inbreuken omvatten zowel onrechtmatige handelingen of nalatigheden, als misbruik. 

De richtlijn voorziet o.m. in de oprichting van een meldpunt waar melders (klokkenluiders) op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze (indien gewenst) een melding kunnen doen.

Wie kan er melden?

Op deze pagina vindt u het meldpunt van de vzw C.I.G.B. (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg). Iedere persoon die werkzaam is (of is geweest) bij het Psychiatrisch Centrum Menen of er werkzaamheden (heeft) verricht in welke hoedaningheid dan ook (werknemer, zelfstandige, interim of consultant, bestuurder, vrijwilliger, stagiair, jobstudent, iemand die werkt onder toezicht van een aannemer, onderaannemer of leveranciers ...) en onregelmatigheden heeft vastgesteld die vallen binnen de richtlijn, kunnen dit hier melden.

Melders van wie de werkrelatie nog moet aanvangen, ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen, kunnen ook beroep doen op deze meldprocedure.

Wat kan er gemeld worden?

Alle informatie over feitelijke of mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waarvan de melder kennis heeft binnen de werkgerelateerde context, die hij wil onthullen, mogen hier gemeld worden. Tot die informatie horen ook redelijke vermoedens

Niet limitatief kan het gaan om een schending van de regelgeving inzake: (Financiële of sociale) Fraude, Wet op Overheidsopdrachten, Milieu, Arbeidsrecht, Volksgezondheid, Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, Beveiliging van netwerk- en informaticasystemen.

Voor klachten in het kader van psychosociaal welzijn op het werk (bv. pesten op het werk) blijft de vertrouwenspersoon of de preventie-adviseur psychosociale aspecten van de externe dienst preventie en bescherming op het werk bevoegd. Deze meldingen worden in het kader van deze wetgeving bijgevolg niet weerhouden.

Patiënten en bezoekers kunnen met hun klachten inzake het respecteren van de patiëntenrechten en de kwaliteit van de dienstverlening terecht bij de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg

Klokkenluiders krijgen een wettelijke bescherming tegen represailles, zoals bijvoorbeeld ontslag of demotie. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er opzettelijk een onjuiste melding met valse informatie wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties. De melder moet m.a.w. te goeder trouw handelen. Dit houdt niet in dat de informatie bevestigd en bewezen moet zijn. 

Hoe verloopt een melding?

U kunt het snelst een melding maken via elektronische weg. Door op de groene knop onderaan dit blok te klikken, start u uw melding. U vult de gevraagde gegevens in. U kan een melding zowel autoniem (u geeft uw naam door) als anoniem versturen. De meldingen worden zo concreet mogelijk omschreven: wie, wat, waar, wanneer met eventueel bijlagen of ondersteunende informatie. De melder ontvangt een bevestiging van de melding binnen 7 dagen na de melding.

Deze wordt in eerste lijn behandeld door een onafhankelijke bestuurder van de vzw C.I.G.B.. Enkel deze persoon heeft toegang tot uw melding. Hij heeft de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen binnen het PCM. De meldingsbeheerder is verantwoordelijk voor alle communicatie met de melder. Hij of zij zal zo nodig bijkomende informatie opvragen maar ook feedback geven.

Via de bevestigingscode die u ontvangt na het insturen van de melding, heeft u inzage in de voortgang van uw dossier. Noteer deze 16-cijferige code, zodat u die bij de hand hebt, indien nodig.

Binnen een redelijke termijn, en ten laatste drie maanden na het versturen van de ontvangstbevestiging, of als er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding, krijgt de melder informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen van die opvolging. Indien het niet mogelijk is om de melder enige feedback te geven, dan krijgt de melder daar bericht van, evenals van de reden waarom er nog geen informatie voorhanden is.

U kunt ook een afspraak vragen met de meldingsbeheerder om uw melding mondeling te maken (telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek). De meldingsbeheerder kan gecontacteerd worden via e-mail: info@pcm.be of telefonisch via 056/52 14 50 op weekdagen tussen 9u en 17u. Het secretariaat zal vervolgens voor u een afspraak vastleggen.

Uw melding is - voor wat betreft de persoonsgegevens - onderworpen aan ons privacyreglement.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×