Financieel / Administratief

Hoeveel kost een opname?

Wij respecteren de regels die vastgelegd zijn bij conventie, wat inhoudt dat de overeengekomen tarieven met de ziekenfondsen m.b.t. honoraria gerespecteerd worden.

De grootste kost van het verblijf vormt de verpleegdagprijs. Deze prijs is op een gemeenschappelijke kamer door de overheid bepaald en dekt in principe grotendeels alle kosten van het verblijf en de behandeling. De kosten worden grotendeels rechtstreeks door de mutualiteit aan het ziekenhuis betaald.

Enkele zaken moeten zelf betaald worden:

  • het remgeld (persoonlijk aandeel);
  • een supplement indien men op verzoek op een éénpersoonskamer verblijft;
  • een klein bedrag per verblijfsdag voor vergoedbare en niet-vergoedbare geneesmiddelen;
  • de opleg voor de medisch-technische prestaties;
  • het remgeld voor kinesitherapieprestaties, uitgevoerd op voorschrift van een geneesheer specialist in het kader van de behandeling van een zuiver lichamelijke aandoening;
  • remgeld voor medisch toezicht indien men niet tot een bevoorrechte categorie van de ziekteverzekering behoort;
  • vergoeding voor televisie op kamer;
  • de kosten voor persoonlijk uitgaven.

Al deze kosten zijn terug te vinden op de maandelijkse factuur. Download de bijlage hieronder om een factuur in detail te gaan bekijken of bekijk hier de video.

De meeste recente tarieven vindt u in het document ‘Kostprijs van een opname’. De prijzen hangen ook uit op uw kamer.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst over de samenstelling van de factuur en de bedragen die op heden van toepassing zijn, kan u tijdens de kantooruren terecht bij de dienst facturatie of bij de sociale dienst.

In sommige gevallen komt de hospitalisatieverzekering tussen in een deel van de kosten. Wij raden aan om vóór de opname contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij en om u te informeren of deze al of niet tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of deze tussenkomst beperkt is in tijd.

Indien u problemen hebt om uw factuur te betalen, vragen wij u de sociale dienst van uw afdeling te contacteren om samen te zoeken naar een oplossing.

Zakgeldbeheer

Er wordt uitgegaan van het idee dat u zelf, of met ondersteuning van familie of derden instaat voor het beheer van uw geldzaken. Indien er hierbij toch problemen worden ervaren, dan kan men steeds terecht bij de sociale dienst.

Binnen het ziekenhuis bestaat er een systeem zakgeldbeheer. Om hieraan deel te nemen wordt een maandelijkse vergoeding aangerekend.

Deelnemen houdt in dat er maandelijks een bedrag wordt gestort op de zakgeldrekening van het ziekenhuis als provisie op de voorziene persoonlijke kosten.

In overleg met de maatschappelijk werker kan een afgesproken bedrag afgehaald worden op vooraf bepaalde tijdstippen

Per kwartaal wordt een overzicht van de stortingen en uitgaven ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Rechtsverhouding PCM - beroepsbeoefenaars

Wij streven ernaar om u steeds de zo best mogelijke zorgverlening te verschaffen. Soms kan er iets fout lopen waardoor uw rechten als patiënt geschonden kunnen worden en u klacht wenst in te dienen.

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid genoemd en betekent dat u een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kan indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

De wet geeft het ziekenhuis evenwel de mogelijkheid om zijn centrale aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen uit te sluiten. Het ziekenhuis dient u dan voor de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, schriftelijk mede te delen dat het niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaar(s).

Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan en niet bij het ziekenhuis.

Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis-beroepsbeoefenaars, met aanduiding of dit statuut betrekking heeft op de desbetreffende categorie in zijn totaliteit of enkel op een gedeelte ervan, evenals de vermelding of het ziekenhuis al of niet aansprakelijk is voor die beroepsbeoefenaar(s).

Categorie Statuut Totaliteit Aansprakelijkheid
Artsen Zelfstandigen Totaal Neen
Verpleegkundigen Werknemers Totaal Ja
Zorgkundigen Werknemers Totaal Ja
Kinesitherapeuten Werknemers Totaal Ja
Overige werknemers Werknemers Totaal Ja
Pedicure Zelfstandigen Totaal Neen

Indien u voormelde informatie (statuut – het ziekenhuis is al of niet aansprakelijk) wenst te bekomen betreffende een individuele beroepsbeoefenaar (geneesheer, verpleegkundige …) kan u deze opvragen bij de interne of externe ombudspersoon. Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden. Het ziekenhuis zal u de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de vraag.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×