Beslissing tot opname

Geplande, vrijwillige opname

Een opname wordt doorgaans vooraf besproken met uw huisarts en/of psychiater. Soms wordt u al begeleid door een mobiel team en wordt er in overleg beslist dat een opname aangewezen zou zijn.

We spreken dan van een geplande, vrijwillige opname. De arts bekijkt samen met u welke afdeling het best geschikt is.

Soms volgt er een opname in ons ziekenhuis na doorverwijzing van een ander ziekenhuis of instelling. Dit gebeurt steeds in overleg met de behandelende artsen en teams.

Het kan zijn dat u gedurende uw verblijf in het ziekenhuis een ‘interne transfer’ doormaakt, m.a.w. u wordt op een andere afdeling verder behandeld. Dit gebeurt steeds om zo goed mogelijk aan uw noden tegemoet te komen in functie van uw behandeling.

Crisisopname

Een crisis kan zich ook plots voordoen. Er is dan meestal geen ruimte en tijd meer voor een voorafgaande consultatie met de psychiater.

Na telefonisch overleg met u, uw familie, iemand van uw netwerk of uw huisarts, kan een psychiater beslissen dat u meteen kunt opgenomen worden (op voorwaarde dat er plaats is). Meestal gebeurt dit op de crisisafdeling CURA.

Indien dit met uw toestemming gebeurt, is dit een vrijwillige crisisopname.

Na enkele dagen wordt dan samen met u en uw naasten bekeken of u  bv. terug naar huis kunt of dat er een verdere opname op één van onze behandelafdelingen aangewezen is.

Indien we in ons ziekenhuis niet de gepaste zorg kunnen bieden, kan er een doorverwijzing worden aangeraden.

Gedwongen opname

In sommige gevallen beslist een rechter om over te gaan tot ’gedwongen opname’. Vroeger sprak men over ‘collocatie’. Het is niet de bedoeling om u op te sluiten of te straffen. Het is een tijdelijke beschermingsmaatregel omdat de rechter het nodig vindt dat u zich laat verzorgen in een erkend en gespecialiseerd ziekenhuis.

Het is zonder meer een ingrijpende gebeurtenis, gezien u er niet zelf voor kiest om opgenomen te worden. We proberen u daarbij zo goed als mogelijk te begeleiden.

U behoudt ook steeds uw patiëntenrechten zoals voorzien in de wet van 22 augustus 2002.

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht. U mag ook steeds contact met ons opnemen voor bijkomende inlichtingen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×